Implementer Limited

Solution design & implementation

แก้ปัญหาต่อ VPN แล้วใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้

by admin on March 29, 2015, no comments

เพื่อความปลอดภัยในการให้พนักงานเข้ามาใช้ทรัพยากรในองค์กรจากภายนอก การใช้ VPN เป็นทางเลือกที่นิยมใช้ในองค์กรส่วนใหญ่ แต่ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นคือเมื่อใช้งาน VPN ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหา เนื่องจากเมื่อต่อ VPN แล้ว Windows จะใช้ Gateway ของ VPN เป็น Gateway หลักวิธีแก้คือต้องยกเลิกไม่ให้ใช้ Gateway ของ VPN แต่ปัญหาที่ตามมาคือโดยปกติแล้ว IP ของเครื่องที่ต่อ VPN เข้ามากับเครื่อง Server ที่ผู้ใช้ต้องการเข้ามาใช้งานไม่ได้อยู่ใน Subnet เดียวกัน เลยทำให้ใช้งาน Server ไม่ได้ วิธีแก้คือใส่ Static Route เพื่อให้ใช้งาน Server ได้

วิธีแก้ปัญหา

  1. ปิดการตั้งค่า Gateway ของ VPN เป็น Default Gateway (ทำครั้งเดียว)
    1. ไปที่ Network Connection แก้การตั้งค่าของ VPN ที่แท็บ Networking > TCP/IPv4 > Advanced เอาเครื่องหมายถูกที่หน้า Use default gateway on remote gateway ออก
  2. เพิ่ม Static Route (ทำทุกครั้งที่ต่อ VPN เพราะ IP ของ VPN เปลี่ยนทุกครั้ง)
    1. เช็ค IP ที่ได้รับจาก VPN ซึ่งไม่มี Default Gateway
    2. เปิด CMD ด้วยสิทธิ์ Administrator
    3. ใส่คำสั่ง route add {IP subnet ของ server} mask {Subnet mask ของ server} {IP ที่ได้รับจาก VPN} ตัวอย่าง route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 172.16.1.100

หลังจากนี้ก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตในขณะที่ต่อ VPN ได้แล้วครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*